Kết nối với Website

Sơ đồ hệ thống

Thay đổi ảnh Slide trang chủ

Thêm món ăn mới

Thêm một chi nhánh mới

Viết một bài mới

Chỉnh sửa thông tin header

Chỉnh sửa thông tin Footer

Chỉnh sửa nội dung giới thiệu / liên hệ

Thay đổi các thông tin khác

Tư liệu

Mục này để các link tư liệu để thiết kế / hướng dẫn sử dụng sản phẩm dành cho mục đích khác

Xử lý đơn hàng trên CMS tổng đài

Xử lý đơn gọi đồ Online

Xử lý đơn đặt bàn trước

d

Đường dẫn / Hình ảnh

http://chewyjunior.com.vn/

Gọi đồ Online & Nhập mã Voucher

Đặt trên website

Xử lý ở call center ntn

Xử lý ở máy POS ntn?

Đặt bàn trước

d

Đường dẫn / Hình ảnh

http://chewyjunior.com.vn/

Gọi đồ Online & Nhập mã Voucher

Đặt trên website

Xử lý ở call center ntn

Xử lý ở máy POS ntn?

Đặt bàn trước

d

Đường dẫn / Hình ảnh

http://chewyjunior.com.vn/

Gọi đồ Online & Nhập mã Voucher

Đặt trên website

Xử lý ở call center ntn

Xử lý ở máy POS ntn?

Đặt bàn trước

d

Đường dẫn / Hình ảnh

http://chewyjunior.com.vn/

Gọi đồ Online & Nhập mã Voucher

Đặt trên website

Xử lý ở call center ntn

Xử lý ở máy POS ntn?

Đặt bàn trước

d

Đường dẫn / Hình ảnh

http://chewyjunior.com.vn/

Gọi đồ Online & Nhập mã Voucher

Đặt trên website

Xử lý ở call center ntn

Xử lý ở máy POS ntn?

Đặt bàn trước

d

FAQ